Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mitjançant la present Política de Privacitat, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment de les legislacions i normatives derivades del tractament de dades personals.

En concret, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS manifesta el seu compromís en les següents normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personals:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

Així doncs, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE 

Titular:CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS
NRT: U-802326-W
Adreça:Carrer de la Vall 9-13, AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 877 877
E-mail: ciutadanscompromesos.com

 1. QUINA ÉS LA FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a CIUTADANS COMPROMESOS GENERALSa través de diversos Mitjans es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’exclusiva finalitat de garantir el servei sol·licitat.

En cadascun dels mitjans, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALSinforma detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització.

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

CIUTADANS COMPROMESOS GENERALSutilitza les seves dades personals per a les finalitats següents:

 • Gestionar el nostre lloc web.
 • Posar-nos en contacte, comunicar-nos amb vostè i/o atendre consultes que ens faci arribar.
 • Enviar-li newsletters o informació sobre les activitats, argumentaris o la posiciópolítica de CIUTADANS COMPROMESOS GENERALSque poguessin ser del seu interès.
 • Enviaments d’enquestes amb la finalitat de conèixer una mica més sobre vostè, les seves necessitats, la situació del nostre país i elaborar els nostres programes per tal que ens ajudin a orientar el nostre treball.
 • Enviament d’informació per a la gestió de la seva participació en l’activitat en què s’hagi inscrit (assistència a actes concrets, consultes obertes a la ciutadania, participació en campanyes electorals com voluntari o activista, …).
 • Per donar-se d’alta en el servei de missatgeria instantània corresponent (WhatsApp, etcètera) i rebre informacions i activitats de CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS.
 • Per a protegir i exercir els vostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • Quan sigui necessari, per a prendre precaucions contra qualsevol responsabilitat legal en què puguem incórrer; investigar i defensar-nos de qualsevol reclamació o denúncia per part de tercers; investigar i protegir-nos de fets fraudulents, així com per a protegir la seguretat dels nostres serveis.

En el cas que vostè sigui afiliat o simpatitzant i hagi complimentat el formulari d’afiliació o simpatitzant de CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS, les seves dades seran tractades per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i organitzativa pròpia de CIUTADANS COMPROMESOS GENERALSi exercici dels seus drets i obligacions Estatutàries.
 • Gestió del cobrament de quotes i contribucions, si s’ escau.
 • Gestió de la participació en els processos orgànics o d’elecció de candidats/es, o consultes.
 • Gestió per a la col·laboració com a voluntaris o activistes en les campanyes, anàlisi i acció electoral.
 • Gestió de comunicacions periòdiques dutes a terme perCIUTADANS COMPROMESOS GENERALS a través de qualsevol mitjà (correu postal o electrònic, fax, telèfon fix o mòbil, SMS, Internet, aplicacions de missatgeria instantània, etc.) la informació que considerem útil i les notícies més importants de la nostra activitat política, en particular les accions relacionades amb campanyes electorals, candidatures, convocatòries, processos de selecció,  actes públics i discursos i presència dels nostres líders, etc.).

Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat a CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS es tractaran únicament amb la finalitat de què van ser informades i que varen autoritzar.

La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l’execució de la relació o serveis efectuats amb CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS. En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Ciutadans Compromesos Generals es reserva el dret a modificar i/o ampliar el present document amb nous tractaments segons pugui evolucionar la seva activitat.

 1. QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS informa que tractarà les seves dades, atenent a les següents bases legals:

 • El seu consentiment
 • Execució d’un contracte.
 • Aplicació de mesures precontractuals.
 • Compliment legal.  i/o
 • Interès legítim

Per tant, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per les persones interessades per dur a  terme les finalitats anteriorment descrites.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposarà la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes, serveis o activitats promogudes pel prestador.

 1. QUI ÉS EL DESTINATARI DE LES SEVES DADES?

Com a norma general, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS únicament comunica dades de caràcter personals a terceres parts en els casos necessaris per a poder desenvolupar una prestació adequada del servei sol·licitat. Així doncs, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS podrà cedir les dades de caràcter personals per complir amb les obligacions legals o fiscals o per al correcte desenvolupament de determinats processos.

En el cas de persones autònomes, CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS podrà cedir les seves dades identificatives i bancàries al servei de gestoria i entitat bancària amb la finalitat de completar els pagaments corresponents, si fos el cas.

 1. TRANSFERÈNCIES DE DADES INTERNACIONALS?

No està previst realitzar transferències internacionals de dades, en el seu cas, es realitzarien sobre la base d’una decisió d’adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions, codis de conducta aprovats i reconeguts o el seu consentiment, amb la finalitat de protegir les seves dades personals.

 1. QUINS SÓN ELS SEUS EXERCICIS DE DRET EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES?

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS informa que podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de tractament, portabilitat i oblit, així com retirar el seu consentiment posant-se en contacte, mitjançant correu electrònic, a la següent adreça:ciutadanscompromesos.com.També podrà exercir els seus drets posant-se en contacte mitjançant correu postal a la direcció deCIUTADANS COMPROMESOS GENERALSindicada al punt 1.

Així doncs, podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se almail o a l’adreça indicada de CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS

L’usuari haurà d’especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives. En cas que, per a verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, li ho farem saber.

A demés, podrà interposar reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

 1. VERACITAT I ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

 1. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat ha estat actualitzada octubre de 2022.

CIUTADANS COMPROMESOS GENERALS, en el cas d’actualitzar la present Política de Privacitat publicarà les successives versions en la present web.